ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Digital Simulator แบบไม่รวมอะไหล่ฯ (ระยะเวลา 12 เดือน) (ครั้งที่ 2)

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่   8 – 16 มิถุนายน 2566

วันที่ยื่นซอง 16/06/2023
ไฟล์เอกสาร