ประกาศประกวดราคา รายการ ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้าแบบไบโพล่าร์ฯ จำนวน 20 ชุด

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่  21 –29 มิถุนายน 2566

วันที่ยื่นซอง 29/06/2023
ไฟล์เอกสาร