ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิด 160 ชิ้นฯ

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่  22 -30 มิถุนายน 2566

วันที่ยื่นซอง 30/06/2023
ไฟล์เอกสาร