ประกาศประกวดราคา รายการ เช่าเครื่องตรวจคัดกรองการติดเชื้อเลือดบริจาค ด้วยวิธี NATฯ (ระยะเวลา 5 ปี)

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่  26 มิถุนายน -13 กรกฎาคม 2566

วันที่ยื่นซอง 13/07/2023
ไฟล์เอกสาร