ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน 14,285,700 แผ่น (ระยะเวลา 12 เดือน)

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่  12 – 20 กรกฎาคม 2566

วันที่ยื่นซอง 20/07/2023
ไฟล์เอกสาร