ประกาศประกวดราคา รายการ ถุงบรรจุโลหิตชนิด5ถุง ที่มีตัวกรองเม็ดเลือดขาวสำหรับเม็ดเลือดแดง จำนวน280ชุด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 14 – 21 ธันวาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 14/12/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 21/12/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 22/12/2022
ไฟล์เอกสาร