ประกาศประกวดราคา รายการ ใบบันทึกคำสั่งแพทย์ (Form 8) จำนวน 1,200 กล่อง

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 04/08/2023
ไฟล์เอกสาร