ประกาศประกวดราคา รายการ เนื้อสัตว์แปรรูป อาหารทะเลและปลาน้ำจืด จำนวน 21 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม –  8 สิงหาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 09/08/2023
ไฟล์เอกสาร