ประกาศประกวดราคา รายการ เครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม –  8 สิงหาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 09/08/2023
ไฟล์เอกสาร