ประกาศประกวดราคา รายการ เนื้อหมูและส่วนประกอบของหมู จำนวน 8 รายการ

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม –  9 สิงหาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 10/08/2023
ไฟล์เอกสาร