ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Methotrexate 2.5 mg tablet จำนวน 360,000 เม็ด หรือ 3,600 กล่อง กล่องละ 100 เม็ด

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 8 –  16 สิงหาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 17/08/2023
ไฟล์เอกสาร