ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวน ต้นไม้ และพื้นที่ทำความสะอาดฯ

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 9 –  17 สิงหาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 18/08/2023
ไฟล์เอกสาร