ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Lansoprazole 30 mg Orodispersible Tablets จำนวน 84,000 เม็ด หรือ 3,000 กล่อง กล่องละ 28 เม็ด

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 17 –  24 สิงหาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 25/08/2023
ไฟล์เอกสาร