ประกาศประกวดราคา รายการ เช่าเครื่องตรวจคัดกรองการติดเชื้อเลือดบริจาค ด้วยวิธี Serology พร้อมน้ำยา

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม –  4 กันยายน 2566)

วันที่ยื่นซอง 05/09/2023
ไฟล์เอกสาร