ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Brimonidine Tartrate ophthalmic solution 0.1% in 5 ml eye drop จำนวน 16,000 ขวด

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 4 กันยายน 2566)

วันที่ยื่นซอง 05/09/2023
ไฟล์เอกสาร