ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Carvedilol 6.25 mg tablet จำนวน 1,080,000 เม็ด หรือ 10,800 กล่อง กล่องละ 100 เม็ด

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 6 กันยายน 2566)

วันที่ยื่นซอง 07/09/2023
ไฟล์เอกสาร