ประกาศประกวดราคา รายการ Three Way Stopcock Plastic จำนวน 160,000 ชิ้น

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 7 กันยายน 2566)

วันที่ยื่นซอง 08/09/2023
ไฟล์เอกสาร