ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Semaglutide 1.34 mg-ml solution for Sinjection, pre-filled pen, 3 ml จำนวน 360 กล่อง

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 7 กันยายน 2566)

วันที่ยื่นซอง 08/09/2023
ไฟล์เอกสาร