ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Liraglutide solution for injection 6 mg/ml, 3 ml pre-filled pen จำนวน 1,600 ด้าม หรือ 800 กล่อง กล่องละ 2 ด้าม

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 7 กันยายน 2566)

วันที่ยื่นซอง 08/09/2023
ไฟล์เอกสาร