ประกาศประกวดราคา รายการ ถุงมือผ่าตัด สเตอไรด์ แบบไม่มีแป้ง ชนิดมีขอบ จำนวน 5 รายการ

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 1-8 กันยายน 2566)

วันที่ยื่นซอง 11/09/2023
ไฟล์เอกสาร