ประกาศประกวดราคา รายการเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เตียง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่  27 เมษายน – 5 พฤษภาคม  2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 27/04/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 05/05/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 05/05/2020
ไฟล์เอกสาร