ประกาศประกวดราคา รายการ ถุงมือสำหรับ Suction Sterile จำนวน 300,000 ข้าง

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 18-25 กันยายน 2566)

วันที่ยื่นซอง 26/09/2023
ไฟล์เอกสาร