ประกาศประกวดราคา รายการ เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดฯ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 20  ธันวาคม 2565 – 9 มกราคม 2566 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 20/12/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 09/01/2023
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 10/01/2023
ไฟล์เอกสาร