ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างปรับปรุงห้องน้ำหอผู้ป่วยอาคาร 14 ชั้น 3

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 2 ตุลาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 03/10/2023
ไฟล์เอกสาร