ประกาศประกวดราคา รายการ ตัวกรองเลือด (Dialyzer) ขนาดพื้นที่ผิวสัมผัส 1.3 -1.4 ตารางเมตร จำนวน 7,200 ชิ้น

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 04/10/2023
ไฟล์เอกสาร