ประกาศประกวดราคา รายการ เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ด้านโรคติดเชื้ออัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 7 รายการ (ฉบับปรับปรุง)

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 2 – 19 ตุลาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 20/10/2023
ไฟล์เอกสาร