ประกาศประกวดราคา รายการ พลาสเตอร์ใส (Transpore) จำนวน 7,000 กล่อง

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 4 – 11 ตุลาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 12/10/2023
ไฟล์เอกสาร