ประกาศประกวดราคา รายการ อุปกรณ์จี้ตัดและเชื่อมหลอดเลือด จำนวน 9 รายการ

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 5 – 12 ตุลาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 16/10/2023
ไฟล์เอกสาร