ประกาศประกวดราคา รายการ ถุงบรรจุเลือดชนิด 3 ถุง ขนาด 350 มิลลิลิตรฯ จำนวน 6,500 ถุง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 21  ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 21/12/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 03/01/2023
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 04/01/2023
ไฟล์เอกสาร