ประกาศประกวดราคา รายการ ข้อสะโพกเทียมมีเบ้าชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ยึดกระดูกฯ จำนวน 45 ชุด

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 24 – 31 ตุลาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 01/11/2023
ไฟล์เอกสาร