ประกาศประกวดราคา รายการ สายสวนเพื่อการขยายหรืออุดหลอดเลือดแดงส่วนปลายฯ จำนวน 10 ชิ้น

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566)

วันที่ยื่นซอง 07/10/2023
ไฟล์เอกสาร