ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Losartan potassium 50 mg tablet จำนวน 3,600,000 เม็ด หรือ 12,000 กล่อง กล่องละ 300 เม็ด

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 14 – 21 พฤศจิกายน 2566)

วันที่ยื่นซอง 22/11/2023
ไฟล์เอกสาร