ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Amlodipine Besylate 10 mg tablet จำนวน 4,800,000 เม็ด หรือ 4,800 กล่อง กล่องละ 1,000 เม็ด

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 15 – 22 พฤศจิกายน 2566)

ไฟล์เอกสาร