ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Mycophenolate sodium 180 mg delayed release tablet จำนวน 63,600 เม็ด หรือ 530 กล่อง กล่องละ 120 เม็ด

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน 2566)

วันที่ยื่นซอง 28/11/2023
ไฟล์เอกสาร