ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Tigecycline 50 mg for injection จำนวน 10,000 ขวด

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 13/12/2023
ไฟล์เอกสาร