ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว (ระยะเวลา 9 เดือน)

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 22 -29 พฤศจิกายน 2566)

วันที่ยื่นซอง 30/11/2023
ไฟล์เอกสาร