ประกาศประกวดราคา รายการ Mask ป้องกันการติดเชื้อ แบบคล้องหู จำนวน 30,000 กล่อง

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 06/12/2023
ไฟล์เอกสาร