ประกาศประกวดราคา รายการ สายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 30 สาย

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 7 – 15 ธันวาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 18/12/2023
ไฟล์เอกสาร