ประกาศประกวดราคา รายการจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ของโรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  9-17  กุมภาพันธ์ 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 09/02/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 17/02/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 18/02/2021
ไฟล์เอกสาร