ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำด้านหน้าบ้านผู้อำนวยการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 มกราคม 2566 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 06/01/2023
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 13/01/2023
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 16/01/2023
ไฟล์เอกสาร