ประกาศประกวดราคา รายการ สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 58 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 225 ชุด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 มกราคม 2566 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 09/01/2023
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 16/01/2023
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 17/01/2023
ไฟล์เอกสาร