ประกาศประกวดราคา รายการ เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) จำนวน 4 เครื่อง

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 3 – 10 มกราคม 2567)

วันที่ยื่นซอง 11/01/2024
ไฟล์เอกสาร