ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดผ่าตัดต้อกระจกพร้อมตลับควบคุมน้ำ เข้า-ออก จำนวน 1,000 ชิ้น

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 5 – 12 มกราคม 2567)

วันที่ยื่นซอง 15/01/2024
ไฟล์เอกสาร