ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Insulin glargine 300 Unitsml in 1.5 ml injection จำนวน 4,000 ด้าม ฯ

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 8 – 15 มกราคม 2567)

วันที่ยื่นซอง 16/01/2024
ไฟล์เอกสาร