ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Vitamin B complex ED tablet จำนวน 8,400,000 เม็ดฯ

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 9 – 16 มกราคม 2567)

วันที่ยื่นซอง 17/01/2024
ไฟล์เอกสาร