ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดเครื่องมือดึงทรวกอกเพี่อการผ่าตัดนำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG)_(Product Specification of Rultract IMA Retractor) จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2567)

วันที่ยื่นซอง 19/02/2024
ไฟล์เอกสาร