ประกาศประกวดราคา รายการ อุปกรณ์สำหรับระบายน้ำในช่องสมอง (Ventriculo-peritoneal Shunt) จำนวน 3 รายการ

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2567)

วันที่ยื่นซอง 29/02/2024
ไฟล์เอกสาร