ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 เครื่อง

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2567)

วันที่ตรวจสอบ 29/02/2024
ไฟล์เอกสาร