ประกาศประกวดราคา รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมวัดความเข้มข้นออกซิเจนชนิดอัตโนมัติ (BP monitor) จำนวน 10 เครื่อง

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2567)

วันที่ยื่นซอง 06/03/2024
ไฟล์เอกสาร