ประกาศประกวดราคา รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่  1 – 8 มีนาคม 2567)

ไฟล์เอกสาร